Књиге за наставнике

Уџбенике за децу требало би да прате и добри приручници и додатни материјали који ће помоћи наставнику да градиво прилагоди ученицима с различитим предзнањима и различитим стиловима учења. 

Приручници за наставнике у издању Креативног центра конципирани су тако да могу бити подршка наставницима и извор додатних идеја за рад на часовима у различитим областима.


Приручници за наставнике

Успешан наставник планира свој рад уважавајући стандарде постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике међу ученицима. Добар наставник планира како да садржај што боље приближи ученицима, води рачуна о индивидуалним карактеристикама и потребама ученика, о корелацији међу предметима, о постављеним циљевима, исходима, стандардима и контексту у којем ради, подстиче код ученика критичко, аналитичко и дивергентно мишљење.

Савремену наставу карактерише оријентисаност ка остварењу циљева и исхода, а акценат је на ученику и процесу учења. Праћење и вредновање успеха такође је засновано на праћењу степена остварености исхода.

Уводни корак у планирању наставе представља правилан одабир начина на који се ученик може мотивисати и на који се код њега може пробудити природна радозналост како би био подстакнут да заинтересовано приступи изради задатака на часу. 

Приликом одабира начина мотивације наставник треба да води рачуна о узрасту ученика, теми која ће се на часу обрађивати и жељеним исходима часа.

Едиција Креативна школа

Креативна школа је назив значајне едиције приручника намењених професионалцима који раде с децом. То су познати жути приручници у издању Креативног центра – дела страних и домаћих педагога, психолога и других практичара. У њима се обрађују разне значајне теме као што су инклузија, комуникација, превенција насиља, коришћење портфолија итд.

Књига Подучавање деце с тешкоћама у учењу у редовној настави је добар избор за сваког наставника у чијем се одељењу налазе и ђаци с тешкоћама у учењу. Методе и технике које се реализују постепено, а које су тестирали бројни наставници, и лако применљиве активности, користиће свим ђацима са оваквом врстом проблема.

Приручник Паметни задаци има за циљ да покаже учитељима и наставницима како да направе добро организоване провере знања у којима задаци одговарају циљевима и садржајима наставе. У овој књизи наставници ће наћи све потребне информације о томе како да креирају задатке који ће основцима помоћи да успешно уче. 

Приручник 101 одговор на 101 питање о томе шта сваки наставник треба да зна, аутора Драгана Кувељића и Неце Јовић, практичан је водич кроз десет кључних области у наставничком позиву – од планирања и реализације наставе и подршке ученицима у усвајању знања, као и у осталим аспектима њиховог развоја, до питања безбедности ученика у школи и сарадње с родитељима.

Професионални портфолио

Портфолија су метода и средство за праћење индивидуалног развоја и напретка ученика током школовања. 

Као метода портфолио не подразумева ни нумеричко ни описно оцењивање, већ активно укључивање ученика у све етапе процеса вредновања – у изградњу и формулисање критеријума на основу којих се доноси суд о нечијем раду, у бирање сопствених најбољих радова из различитих области, у разматрање сопственог рада и учења и у постављање циљева за даље учење.

Издање Професионални портфолио наставника, васпитача и стручног сарадника нуди кратко и прецизно упутство о прављењу и вођењу професионалног портфолија, које ће бити од користи како наставницима тако и стручним сарадницима у настави или васпитачима. 

Педагошка свеска

Педагошка свеска за предметну наставу (за два одељења) намењена је праћењу постигнућа и напредовања сваког ученика, као и одељења у целини; може се применити на сваки наставни предмет, а могу је користити наставници у основној школи, гимназији или средњој стручној школи.

Приручници за креативно писање

Путовање у средиште приче ауторке Анђелке Ружић је приручник за креативно писање намењен свима онима који воле да читају и желе да развију вештину писања. Намењен је онима који размишљају о томе да напишу своју причу или можда свој први роман. 

Намењен је и наставницима који желе да ученицима на часовима језика и књижевности или у оквиру литерарне секције понуде мало другачији поглед на књижевност, али и оним ученицима који немају посебних склоности ка писању, али желе да поправе оцену из српског језика. 

У приручнику Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности ауторке Бојане Ракоњац дат је низ примера реализације наставних јединица из српског језика и књижевности у којима се путем различитих улога и у оквиру замишљеног контекста од ученика захтева да испуне различите задатке. 

 Приручници за музичке школе

За наставу у музичким школама биће корисна и издања Теорија музике и Хармонија на диркама.

Уџбеник Теорија музике је конципиран као велика збирка примера, вежби и задатака. Уџбеник је намењен ученицима нижих и средњих музичких школа, али и студентима музичке академије који желе нова сазнања, нове прилазе, дефиниције, нова решења и нова размишљања.

Хармонија на диркама је збирка практичних задатака и вежби која има за циљ унапређивање знања из хармоније посредством праксе и професионално оспособљавање и наставника и ученика за креативнији приступ наставним садржајима предмета хармонија.

 

Корисни линкови

banka intesa