НОВО! Данас цртам ‒ сутра пишем

11.02.2022

Предшколско дете и стваралачке игре и активности гласовима, словима, цртежима и речима

Приручник Данас цртам ‒ сутра пишем Маре Шаин представља резултат више­деценијског практичног васпитно-образовног рада с децом предшкол­ског узраста. Настао је с циљем да се подржи интересовање деце за свет слова и писану реч и истовремено спречи сколаризација у предшкол­ским установама. Основна полазиштана којима је овај приручник заснован узимају у обзир: окружење у којем данашња деца одрастају; развојне и узра­сне карактеристике детета од пет и по до седам година; главне поруке; развојне циљеве; поруке за примену игара и активности; законску ре­гулативу, садржану у Стратегији образовања у Србији до 2020. године.

Садржајикоји су обухваћени приручником понуђени су васпитачи­ма, родитељима и свим одраслима који се баве васпитањем и образо­вањем предшколске деце од пет и по до седам година, с намером да им помогну у изради програма по мери детета, посебно имајући на уму сазнање да је свако дете особена личност и вредност само по себи, да је јединствено биће, са својим карактеристикама, склоностима, же­љама, интересовањима, могућностима, капацитетима, које се развија сопственим темпом, по сопственом програму.

У приручнику је садржан велики број разноврсних предлога и идеја за извођење игара и активности којима се могу подржавати интере­совања деце за свет слова и писану реч. Уз коришћење једноставних и лако доступних средстава, игре и активности су осмишљене тако да их могу изводити васпитачи у предшколским установама, али и родитељи у породичном амбијенту, као и сви одрасли који се баве одрастањем деце и њиховом припремом за полазак у школу.

Приручник садржи три целине: Преглед игара и активности, Азбу­квар и Слова, речи и реченице путују лавиринтом.

Преглед игара и активности обухвата препоручене игре и активно­сти, које су поређане по принципу поступности од најједноставнијих до најсложенијих, односно најзахтевнијих, с обзиром на то да су дечја предзнања и искуства о словима и писаној речи неуједначена. Васпитач ће на основу процене предзнања и искуства сваког појединог детета понудити конкретну активност.

Азбуквар је настао с намером да буде едукативан и пружи деци низ активности, односно игара које ће их подстаћи на стваралаштво и ко­јима ће моћи да задовоље изражену потребу за покретом и кретањем, а превасходно да задовољи потребе и интересовања деце за свет сло­ва и штампану реч. Другачије је конципиран него преглед азбуке или класични буквар, и садржи различите информације, приче и песме за децу, басне, песме за певање, као и народне умотворине (загонетке, по­словице, бројалице, брзалице...), које имају велику васпитно-образовну вредност за децу. Осим тога, садржи и ребусе, традиционалне игре, игре без граница и слично.

Слова, речи и реченице путују лавиринтом јесте треће поглавље, које је замишљено као необично мотивационо средство за подстицање когнитивног развоја и говорног стваралаштва код деце, али и као река­питулација садржаја из Приручника.

„Овај практични приручник бави се односом предшколске деце и света штампаног и писаног говора. Савремено дете окружено је тим светом и спонтано се налази у сталној интеракцији с њим. У таквој ситуацији постоје тенденције да се форсира рано и наметнуто описмењавање деце. За разлику од тог приступа, Мара Шаин, ауторка овог приручника, у пуној мери придржава се основних начела предшколског васпитања: подржава спонтано интересовање деце за штампани и писани говор, нуди им обиље разноврсних активности и игара гласовима, словима, речима, реченицама, писаним налозима и исказима, те сваком појединачном детету препушта да помоћу таквих активности постепено улази у тај за њега нови свет.“  Проф. др Иван Ивић

Ову књигу можете наручити преко нашег сајта, или купити у нашим књижарама (Македонска 30, Београд; Уроша Мартиновића 12, Нови Београд; Синђелићев трг 19, Ниш), као и свим боље снабдевеним књижарама широм Србије.

Корисни линкови

banka intesa